De 21ste Victor Westhofflezing zal uitgesproken worden op woensdag 29 mei 2019 om 14:30 in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Prinses Irene is een van de hoofdsprekers met haar lezing “Hoe keren we het Antropoceen ?”
Toegang is gratis na aanmelding
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier

Meer informatie over de Victor Westhofflezing

De manier waarop we met de Aarde omgaan én de manier waarop we met elkaar omgaan heeft de afgelopen 50 jaar voor grote problemen gezorgd; klimaatverandering, verschraling van de aardbodem, de toenemende vluchtelingenstromen, economische stagnatie, bevolkingsgroei, toenemende arm-rijk verhoudingen en geopolitieke spanningen.  Wie naar het grotere geheel kijkt zal inzien dat deze huidige problemen, die zich op alle maatschappelijke terreinen voordoen, onderling sterk samenhangen.

De hoogste tijd voor kritische zelfreflectie als middel voor verduurzaming van de Aarde en samenleving. Een aantal bestuursleden van Stichting NatuurCollege – bekenden in de wereld van duurzaamheid – zullen in twee NatuurCollege’s onderzoeken welke onderliggende denkbeelden ten grondslag liggen aan de ecologische staat van de Aarde, en welke denkbeelden en daden kunnen helpen in de overgang naar een echt duurzame samenleving. Beide NatuurColleges zijn als reeks of afzonderlijk te bezoeken.

Woensdag 21 November|20:00 – NatuurCollege #1 Kritische zelfreflectie voor een duurzamere wereld
In dit eerste Natuurcollege staat de ontmoeting tussen twee generaties centraal. Hoe komen twee generaties samen tot een nieuw verhaal van hoop? Die vraag en vooral het antwoord daarop, is waar het vanavond omdraait.

Woensdag 12 December|20:00 – NatuurCollege #2 Transformatieve oplossingen

Er heerst droogte, oceanen worden leeg gevist en bevuild met een plastic soep ter grote van Frankrijk. Steeds meer stemmen gaan op voor een  radicale omwenteling: een ‘paradigmaverandering’ of ‘systeem-transformatie’. Vanavond kijken we naar oplossingen en hoe die er uit kunnen gaan zien.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Duurzaamheid van binnenuit is een drieluik in het najaar 2018 in samenwerking met De Nieuwe Liefde. De serie wil inspireren tot kritische zelfreflectie op mens en wereldbeeld in relatie tot (on)duurzaamheid.

Data van deze drieluik programma zijn op dinsdag 30 oktober, woensdag 21 november en woensdag 12 december 2018 van 20:00 – 22:00

Wie goed om zich heen kijkt, ziet het: er is een nieuw, bruisend bewustzijn aan het ontstaan over duurzaamheid en de relatie die wij als mensen met de natuur hebben. 
Deze verschuiving is van groot belang, want duurzaamheid gaat niet alleen over technologische oplossingen en regelgeving maar juist ook om het herstel van de relatie tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en van de mens met zichzelf. Dit zou je ‘duurzaamheid van binnenuit’ kunnen noemen.

Dit boek vertelt de persoonlijke verhalen van tien bekende en minder bekende duurzame denkers en doeners, die allen deel uitmaken van NatuurCollege. Onder anderen Peter Blom, Klaas van Egmond, Tom van de Beek en Prinses Irene komen aan het woord. Voor ieder van hen heeft een diepgaande persoonlijke zoektocht de basis gelegd voor hun professionele engagement met de duurzaamheidsproblematiek. 

Duurzaamheid van binnenuit belicht de diverse aspecten van de transformatie in bewustzijn en handelen die in onze samenleving zo hard nodig is en gaat daarbij in op de rol van wetenschap, politiek, bedrijfsleven, media, natuurbehoud, landbouw, geld, en hedendaagse spiritualiteit.

U kunt het boek via NatuurCollege bestellen door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van contactgegevens en aantal exemplaren. Kosten euro 17,50 excl. verzendkosten.

NatuurCollege organiseert sinds enkele jaren ronde tafels voor verscheidene groepen uit onze samenleving. Dit doet zij voor en met jongeren, politici, wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De ronde tafels geven concreet vorm aan de missie van NatuurCollege:

Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbinding met de natuur kwijt. NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, trainingsprojecten, ronde tafels met het zakenleven, wetenschap, politiek en jongeren, publicaties, journalistieke producties en het vormen van een actief internationaal platform. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet.

Bespreekbaar maken van de binnenkant van duurzaamheid
De visie van NatuurCollege op mens, maatschappij en natuur, gaat uit van de verbondenheid tussen mens en natuur; niet alleen op fysiek, maar ook op innerlijk niveau. Het doel van de ronde tafels is om in een sfeer van vertrouwen en openheid deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ – als wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van een duurzame samenleving – bespreekbaar te maken.
Daarbij komen persoonlijke vragen en maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Moeilijke vraagstukken van financieel-economische crisis, klimaat- en energiecrisis tot voedsel- en ecosysteemcrisis, zijn volgens ons oplosbaar door het herstel van de onderlinge samenhang tussen de binnen- en buitenkant van de mens. In essentie gaat het om de relatie van de mens en zijn natuurlijke omgeving. Dat betekent dat het antwoord op veel hedendaagse vraagstukken  gevonden kan worden in het herstel van de relatie tussen mens en natuur. Dat geldt niet alleen voor de individuele mens, maar ook voor organisaties en bedrijven.

Herkennen van natuur als bron van inspiratie
Bedrijven en organisaties die duurzaamheid werkelijk willen doorvoeren op alle niveaus, zullen gaan ervaren dat dit lukt als ze zich deel van een groter geheel weten. Dat betekent dat zowel wordt gewerkt aan duurzame processen met betrekking tot management, technologieën en productie, als aan de binnenkant – de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Door dat laatste kan het bedrijf meer ‘zichzelf’ zijn en ‘weten’ waar het werkelijk voor staat, iets wat in de buitenwereld meestal snel wordt herkend. Echt in duurzaamheid investeren betekent dat werknemers de mogelijkheid krijgen zichzelf te ervaren als deel van een duurzame toekomst. Dat kan alleen wanneer ze ook in contact zijn met innerlijke natuur. Dat is, te midden van alle maatschappelijke krachten, bijzonder moeilijk. De natuur kan hierbij van grote hulp zijn. De natuur vormt een onuitputtelijke bron van inspiratie en laat ons voelen dat we deel zijn van een groter geheel. Daardoor helpt ze ons de verbinding met onze innerlijke natuur te hervinden.

Natuurlijk leiderschap

Volledig mens willen zijn, ook in het werk: dat is verbonden zijn, in de eerste plaats met het eigen innerlijk. Van daaruit is pas echte verbinding met de omgeving mogelijk en kan richting aan de toekomst worden gegeven. Het is een vorm van natuurlijk leiderschap, waarmee vanuit de persoon zelf richting kan worden gegeven aan het eigen leven, aan bedrijf en maatschappij. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wat er van nature is. De door NatuurCollege georganiseerde ronde tafels zijn gebaseerd op de hierboven aangeduide uitgangspunten dat de ontwikkeling van individu, organisatie en maatschappij langs dezelfde lijnen verlopen. De organisatie kan niet wezenlijk worden ontwikkeld als de individuele werknemer zich niet ontwikkelt. De gesprekken ondersteunen deelnemers aan hun eigen ontwikkeling te werken en daarbij de steun te ontdekken die de natuur hen aanreikt. Om op die manier als volwaardige mensen een betere bijdrage te kunnen leveren aan bedrijf, organisatie en samenleving.

Implementeren
Aan NatuurCollege zijn een aantal coaches verbonden die, indien gewenst, kunnen begeleiden en adviseren in het implementeren van inzichten die tijdens de ronde tafel zijn opgedaan. Dit kan op zakelijk bestuursvlak alswel op team en persoonlijk niveau.

Een nieuw landelijk festival in de natuur: dat is Fête de la Nature. Duizenden mensen in heel Nederland worden door Fête de la Nature uitgenodigd om buiten natuur te beleven, van wilde natuur tot een stadspark.

Stichting Fête de la Nature wil zo veel mogelijk mensen op een feestelijke en verrassende manier in contact brengen met de natuur in al haar diversiteit. De Stichting is hierbij de centrale schakel tussen de organisatoren van en de deelnemers aan activiteiten in de natuur. Wij brengen mensen en organisaties bij elkaar, bieden een onafhankelijk publicitair platform en organiseren publiekscampagnes en promotieactiviteiten.

Fête de la Nature laat zich hierbij zowel inspireren door Fête de la Nature in Frankrijk en de Open Monumentendag in Nederland.

Het NatuurCollege is initiatiefnemer van Fête de la Nature in Nederland, en wil vanuit haar visie de eenheid van al het leven benadrukken.

Kijk ook op de website van Fête de la Nature.