Skip to main content
De Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL hebben een oproep gedaan richting het Rijk om de omslag te maken naar een natuurinclusieve samenleving en daarvoor een concrete agenda op te stellen. In vervolg daarop hebben het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies een proces gestart, in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners: de agenda natuurinclusief.
Er is op dit moment betrokkenheid vanuit het NatuurCollege bij het opstellen van het domein ‘Onderwijs en Bewustwording’ en het uitwerken van ambities en activiteiten met als volgende mijlpaal een (investerings-)agenda, eind 2023.
X