irene

Het NatuurCollege biedt lezingen, symposia, en seminars aan. Hierbij kunnen een of een aantal van de bestuursleden van het NatuurCollege gevraagd worden om een lezing of zelfs een hele lezingenreeks, te verzorgen, of als gespreksleider op te treden. Een dergelijke lezingenreeks zou interessant kunnen zijn omdat de verschillende bestuursleden allemaal hun eigen, uiteenlopende expertises hebben: van natuurbehoud tot bankwezen, van sociaal ondernemerschap tot culturele verandering, van media tot natuurherstel. In overleg met de sprekers is het ook mogelijk voor meer interactieve en belevingsgerichte werkvormen te kiezen.

De lezingen, symposia, en seminars vinden plaats op basis van een donatie aan Stichting het NatuurCollege. Deze donatie wordt in overleg met u vastgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met Susanne van Eps-Habibe via email [email protected]

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende bestuursleden en hun passies en expertises.
Download hier de lezingen folder.

Irene van Lippe-Biesterfeld
Oprichter en voorzitter van het NatuurCollege, Initiator NatuurWijs en Bergplaas, auteur
• (Het belang van het herstel van de) relatie tussen mens en natuur
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid
• NatuurWijs en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen
• Maatschappelijke verandering richting duurzaamheid
• Duurzaamheid van binnenuit

matthijs
Matthijs Schouten
Hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel, strateeg bij Staatsbosbeheer, auteur
• De visie op natuur in diverse culturele en religieuze contexten
• Verschillen in grondhouding inzake de relatie mens en natuur, zowel historisch als actueel
• Veranderingen in de beeldvorming over natuur in de modern samenleving

klaas
Klaas van Egmond
Hoogleraar geowetenschappen, mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, auteur
• Wereldbeelden; het begrijpen van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de dynamiek van waardepatronen
• Duurzaamheid belicht vanuit kunst, cultuur, en filosofie van de afgelopen millennia, waaronder het werk van Shakespeare
• Fundamentele hervorming van het financiële bestel als wezenlijke voorwaarde voor een ‘duurzame maatschappelijke ontwikkeling’
• Authentiek leiderschap als leiderschap ‘vanuit het midden’

froukje
Froukje Jansen
Landelijk bekende programmamaker, journalist, en debatleider, auteur
• Authentiek presenteren
• Duurzaamheid van binnenuitv • Begeleiding van debatten of gesprekken op een manier die verbindingen legt en voor wederzijds leren en inspiratie zorgt (in plaats van meer oppositie creëert)

peter
Peter Blom
Directievoorzitter Triodos Bank, voorzitter Global Alliance for Banking on Values, auteur
• Duurzaam bankieren en ‘impact investing’
• Geld en ecologie
• Mindfullness en geld, bewust omgaan met geld
• We zijn allemaal bankier!
• Geldstromen als spiegel van een ontwakend bewustzijn

tom
Tom van de Beek
Directeur the Tipping Point Foundation, oprichter van Bushwick
v • Sociaal en duurzaam ondernemerschap
• Belang en slim gebruik van social media
• Hoe creëer je (sociale) tipping points en daarmee maximale impact voor je bedrijf en voor de samenleving?
• Van denken naar doen

annick
Annick de Witt
Universitair onderzoeker en docent ‘wereldbeelden en duurzame ontwikkeling’, auteur
• Wereldbeelden en duurzaamheid; hoe culturele ontwikkelingen te begrijpen en wat ze betekenen voor duurzame ontwikkeling;
• Onderzoek naar het eigen wereldbeeld / wereldbeeld van de organisatie
• Duurzaamheid van binnenuit
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid

willem
Willem Ferwerda
Directeur Commonland, verbonden aan Rotterdam School of Management, en IUCN
• Biodiversiteit als basis van onze nieuwe economie
• Natuurherstel als verdienmodel
• Verbinden van experts door een taal te creëren die iedereen begrijpt
• Authentiek leiderschap als het samenbrengen van tegengestelde belangen

albert
Albert Jan Slomp
Hoofd Financial Risk Rabobank, projectmanager
• Het ontwikkelen van het aanwezige potentieel door mensen in hun kracht te laten opereren
• Natuur als inspiratie voor het managen van (project) teams
• De functie van geld, en de maatschappelijke veranderingen (in de perceptie) daarvan

Bergplaas Nature Reserve
In 1998 bezocht Irene van Lippe-Biesterfeld voor het eerst Bergplaas in de Karoo in Zuid Afrika, en er ontstond een diepe verbondenheid met deze plek. In die tijd was het nog een intensieve veehouderij. Zij kocht 5000 hectare grond aan en verwijderde alle hekken zodat het één vrij gebied werd. Ze herintroduceerde dieren die hier voorheen wild rondliepen zoals elandantiloop, blesbok, hartebeest, zebra, springbok en witstaartgnoe, en gaf daarna het land terug aan ‘zichzelf’. Een bewuste actie die heeft geleid tot een ongelooflijke diepe heling van het land en alle levensvormen.

Irene van Lippe-Biesterfeld heeft op Bergplaas verschillende cursussen ontwikkeld, waarbij het programma ‘Spirit of the Wild’ haar kerndoelstelling het beste weergeeft: de mens weer de kans bieden zich te verbinden met de natuur en de eigen innerlijke natuur. Gidsen en managers van de wildparken krijgen een additionele opleiding, waarbij persoonlijke groei, intuitie en de eenheid van alle leven centraal staan. 

Ook de rijkdom van de verschillende Afrikaanse culturen is van grote toegevoegde waarde. Vanuit deze waarden kunnen zij de toeristen op een holistische wijze in de parken begeleiden.

Voorts biedt Bergplaas studenten en vrijwilligers de mogelijkheid van een Traineeship. Een periode van een jaar meewerken in de wilde natuur van Bergplaas is een onvergetelijke ervaring.

Voor leiders en directeuren van bedrijven en instellingen biedt Bergplaas een retraite in de natuur om hun leiderschap te ontwikkelen naar een duurzame toekomst. Ook is er de mogelijkheid tot een  Wilderness Trail, die wordt gecombineerd met persoonlijke coaching.

Voor kalender en meer informatie over alle activiteiten op Bergplaas: www.bergplaas.com

NatuurWijs: Schoolkinderen, natuur en boswachters in Nederland
NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.

NatuurWijs is een concreet lesprogramma voor basisscholen, waarbij kinderen de natuur leren ervaren en kennen. Kern van het programma zijn de buitendagen: drie schooldagen waarop de klas samen met een NatuurWijzer een natuurgebied in trekt. Tijdens de buitendagen doen de kinderen afwisselende, uitdagende activiteiten. In elke activiteit komen de componenten ‘hart, hoofd en handen’ terug. De buitendagen worden aangevuld met voorbereidende en verwerkende lessen in de klas.

 

 

NatuurWijs is opgezet volgens de nieuwste didactische ontwikkelingen en sluit aan bij de nieuwe Leerlijn Natuur. NatuurWijs levert een belangrijke bijdrage aan de kerndoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Een dag NatuurWijs is dus meer dan een leuk dagje uit: het is een dag vol zelfontdekkend leren en ervaren. Het programma wordt door de leerkracht en de NatuurWijzer samen opgesteld. Zo sluit het altijd aan bij de kinderen en het natuurgebied.

www.natuurwijs.nl 

Een overzicht van al onze activiteiten zijn op deze pagina te vinden.

agenda

Voor Organisaties

lezingen

Fete de la Nature
Een nieuw landelijk festival in de natuur: dat is Fête de la Nature. Duizenden mensen in heel Nederland worden door Fête de la Nature uitgenodigd om buiten natuur te beleven, van wilde natuur tot een stadspark. Het doel van Fête de la Nature is mensen een mooie ervaring in de natuur bezorgen. Op deze manier komen mensen niet alleen met natuur in contact, maar ook met elkaar.
www.fetedelanature.nl

 

Kinderrecht op natuurcontact
Het doel van dit project is om de visie ‘Natuurcontact is een kinderrecht’ te ontwikkelen, deze visie breed uit te dragen en uiteindelijk te laten opnemen in het Verdrag inzake de Rechten van het kind van de Verenigde Naties

 

Lees meer

 

NatuurCollege organiseert sinds enkele jaren ronde tafels voor verscheidene groepen uit onze samenleving. Dit doet zij voor en met jongeren, politici, wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De ronde tafels geven concreet vorm aan de missie van NatuurCollege:

Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbinding met de natuur kwijt. NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, trainingsprojecten, ronde tafels met het zakenleven, wetenschap, politiek en jongeren, publicaties, journalistieke producties en het vormen van een actief internationaal platform. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet.

Bespreekbaar maken van de binnenkant van duurzaamheid
De visie van NatuurCollege op mens, maatschappij en natuur, gaat uit van de verbondenheid tussen mens en natuur; niet alleen op fysiek, maar ook op innerlijk niveau. Het doel van de ronde tafels is om in een sfeer van vertrouwen en openheid deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ – als wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van een duurzame samenleving – bespreekbaar te maken.
Daarbij komen persoonlijke vragen en maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Moeilijke vraagstukken van financieel-economische crisis, klimaat- en energiecrisis tot voedsel- en ecosysteemcrisis, zijn volgens ons oplosbaar door het herstel van de onderlinge samenhang tussen de binnen- en buitenkant van de mens. In essentie gaat het om de relatie van de mens en zijn natuurlijke omgeving. Dat betekent dat het antwoord op veel hedendaagse vraagstukken  gevonden kan worden in het herstel van de relatie tussen mens en natuur. Dat geldt niet alleen voor de individuele mens, maar ook voor organisaties en bedrijven.

Herkennen van natuur als bron van inspiratie
Bedrijven en organisaties die duurzaamheid werkelijk willen doorvoeren op alle niveaus, zullen gaan ervaren dat dit lukt als ze zich deel van een groter geheel weten. 

 

Dat betekent dat zowel wordt gewerkt aan duurzame processen met betrekking tot management, technologieën en productie, als aan de binnenkant – de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Door dat laatste kan het bedrijf meer ‘zichzelf’ zijn en ‘weten’ waar het werkelijk voor staat, iets wat in de buitenwereld meestal snel wordt herkend. Echt in duurzaamheid investeren betekent dat werknemers de mogelijkheid krijgen zichzelf te ervaren als deel van een duurzame toekomst. Dat kan alleen wanneer ze ook in contact zijn met innerlijke natuur. Dat is, te midden van alle maatschappelijke krachten, bijzonder moeilijk. De natuur kan hierbij van grote hulp zijn. De natuur vormt een onuitputtelijke bron van inspiratie en laat ons voelen dat we deel zijn van een groter geheel. Daardoor helpt ze ons de verbinding met onze innerlijke natuur te hervinden.

Natuurlijk leiderschap
Volledig mens willen zijn, ook in het werk: dat is verbonden zijn, in de eerste plaats met het eigen innerlijk. Van daaruit is pas echte verbinding met de omgeving mogelijk en kan richting aan de toekomst worden gegeven. Het is een vorm van natuurlijk leiderschap, waarmee vanuit de persoon zelf richting kan worden gegeven aan het eigen leven, aan bedrijf en maatschappij. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wat er van nature is. De door NatuurCollege georganiseerde ronde tafels zijn gebaseerd op de hierboven aangeduide uitgangspunten dat de ontwikkeling van individu, organisatie en maatschappij langs dezelfde lijnen verlopen. De organisatie kan niet wezenlijk worden ontwikkeld als de individuele werknemer zich niet ontwikkelt. De gesprekken ondersteunen deelnemers aan hun eigen ontwikkeling te werken en daarbij de steun te ontdekken die de natuur hen aanreikt. Om op die manier als volwaardige mensen een betere bijdrage te kunnen leveren aan bedrijf, organisatie en samenleving.

Implementeren
Aan NatuurCollege zijn een aantal coaches verbonden die, indien gewenst, kunnen begeleiden en adviseren in het implementeren van inzichten die tijdens de ronde tafel zijn opgedaan. Dit kan op zakelijk bestuursvlak alswel op team en persoonlijk niveau.

 

Rol in de maatschappij