Skip to main content

Een schitterend lees- en kijkboek over natuur en cultuur. Natuurfilosoof Matthijs Schouten laat de enorme verscheidenheid aan visies op natuur zien.

Natuurbeelden zoals die in de geschiedenis van de mensheid naar voren komen in religieus denken, filosofische beschouwingen, beeldende kunst en literatuur uit verschillende cultuurgebieden.

De manier waarop we naar de natuur kijken verschilt van cultuur tot cultuur. De islam bijvoorbeeld spreekt over de vele tekenen die Allah in de natuur aanbracht en die de gelovige aanwijzingen geven op zijn levensweg. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid.

‘Spiegel van de natuur’ is qua inhoud en vorm een juweel voor iedereen met interesse in natuur en cultuur. Het boek zet de lezer aan tot nadenken over zijn eigen natuurbeeld, en daarmee tot reflectie over de toekomst van de natuur.
Inhoudsopgave: het natuurbeeld bij de schriftloze volkeren, in het hindoeïsme, boeddhisme, het Jodendom, in de klassieke oudheid, in de westerse middeleeuwen, in de islam. Het westerse natuurbeeld in de vroegmoderne tijd, in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Het landschapsideaal in de westerse cultuurgeschiedenis en een terugblik.

Matthijs Schouten is hoogleraar Natuurherstel Wageningen University, adviseur en huisfilosoof van Staatsbosbeheer, Ierlandkenner en boeddhist.

Spiegel van de natuur is hier te bestellen
Matthijs Schouten

Vice-voorzitter Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'.

X