Medium.com 19 december 2017 Zairah Khan Lees meer

Medium.com 10 november 2017 Zairah Khan Lees meer

Medium.com 9 oktober 2017 Zairah Khan Lees meer

Leeuwarder Courant 7 oktober 2017 Willem Ferwerda
Lees meer

Medium.com 26 september 2017 Zairah Khan Lees meer

NRC 28 juni 2017 Peter Blom Lees meer

Achmea 17 mei 2017 Willem Ferwerda Lees meer